ကုန္ပစၥည္းျပန္လဲျခင္း ၊ ျပန္ပို႔ျခင္း

Giordarnomm.com  မွ ၀ယ္ယူအားေပးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ အစဥ္အျမဲၿကိုးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ၀ယ္ယူၿပီးေသာပစၥည္းအား အေၿကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေၿကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မူမရွိပါက ပစၥည္းရရွိၿပီး ၇ ရက္အတြင္း Eshop (သို႔) ၀ယ္ယူထားေသာ invoice ႏွင့္အတူျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ Giordano ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ လဲလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Giordano E-Shop သို႔ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔မည္ ဆိုပါက ပစၥည္းအား incoive ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

ရံုးလိပ္စာ၊  အမွတ္ ၄၅(က)၊ စက္မႈဇုန္ (၄) လမ္း၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္၊    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၿကီး၊ 

ျပန္လည္ေပးပို႔လိုေသာ ပစၥည္းအား သက္မွတ္ထားေသာ လိပ္စာကိုသာ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ျပန္လည္ေပးပို႔လိုေသာ အေျကာင္းအရင္းကို 09977116970 (သို႔) ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ျပန္လည္ၿကိုတင္ အေၿကာင္းၿကားရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္္းရန္ 09977107578  (သ႔ိုမဟုတ္) 09977116970 သို႔ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္မ်ား

၁.  ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာပစၥည္းမ်ားသည္ အသုံးျပဳထားခ်င္းမရွိဘဲ မူလအေျခအေနအတိုင္း တံဆိပ္မ်ားပါရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူသည္ GIORDAN Online မွ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားအား ပစၥည္းလက္ခံရရွိသည့္ေန႕မွစ၍ ၇ရက္အတြင္း GIORDANO Online Customer Services Phone – 09977116970 (သို႔မဟုတ္) 09977107578 သုိ႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား၍ ျပန္္လည္လဲလွယ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၂၊ Giordanomm.com မွ ၀ယ္ယူထားေသာ Accessories မ်ားသည္ မည္သည့္ အေျကာင္းျပခ်က္ ႏွင့္မွ် လဲလွယ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၃၊ ျပန္လည္ေပးပို႕ရာတြင္ လက္ေဆာင္မ်ား (သို႕မဟုတ္) ေပးပို႕ထားေသာဘူးပစၥည္း အျပည့္အအစံုျပန္လည္ပါရွိရမည္။ အေရာင္တစ္ခုခုစြန္းထင္းျခင္း၊ အနံ႔ အသက္တစ္ခုခု စြဲက်န္ေနျခင္းစေသာပစၥည္းမ်ား၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လဲလွယ္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

၄၊ Giordanomm.com မွ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကိုသာျပန္လည္လဲလွယ္ေပးမည္။               ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို Online တြင္ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

 ၅၊၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိျပန္လည္လဲလွယ္လုိပါက မူလ၀ယ္ယူထားေသာ ေဘာင္ခ်ာပါပူးတြဲ ျပန္ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၆၊ Giordanomm.com မွ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကို နီးစပ္ရာ Giordano  ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္လည္း မူရင္းေဘာင္ခ်ာျပ၍ျပန္လည္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။

၇၊ ပစၥည္းလဲလွယ္ရာတြင္ Online သုိ႕မိမိလဲလွယ္လုိေသာပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာDelivery ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးပို႔သူဘက္မွက်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ Customer ဘက္သုိ႕ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပိုရန္ ကုန္က်စရိတ္ကို Eshop  မွက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။

၈၊  Giordanomm.com မွေပးပ႔ိုျပီး ရက္ေပါင္း ၇ ရက္ေက်ာ္မွလဲလွယ္ရန္ေပးပို႔လာေသာ                                                       ပစၥည္းအားျပန္လည္လဲလွယ္ရာတြင္ GIORDANO E-shop ၏ဆုံးျဖတ္မႈအတုိင္းသာလက္ခံရပါမည္။

အေရာင္အေသြး

Website ေပၚတြင္ေဖာ္ျပေၾကျငာထားေသာ ပစၥည္းအေရာင္အေသြးမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသူ သံုးစြဲသည့္ ေမာ္နီတာ ဖုန္း တက္ဘလက္ အေပၚမႈတည္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ ေမာ္နီတာမွေဖာ္ျပထားေသာ အေရာင္ အာလုံးဝတိက်မႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အာမခံေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထပ္ခါတလဲလဲ လဲလွယ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားဖက္မွျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးတည္းမွ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာလဲလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက Giordano မွ ျငင္းပယ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

You have successfully subscribed!
This email has been registered